Shopping Cart

Podmienky používania web stránky ProfiMama.sk:

1. Táto web stránka sa poskytuje tak, ako je. Čítaním a komentovaním príspevkov vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievate, že tieto pravidlá sú neprimerané, opusťte a prestaňte túto web stránku používať.

2. Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov kolektívu autorov.

3. Všetky informácie sú bez záruky.

4. Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.

5. Web stránka neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.

6. Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, obráťte sa na vhodného profesionálneho poradcu.

7. Web stránka má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na blogu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

8. Web stránka si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.profimama.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

9. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2015.


Web stránka nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • stratu spôsobenú radami na web stránke alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel
 • iné straty alebo problémy
 • smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti web stránka
 • podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov
 • záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť.

Záruka sa neposkytuje na nič na tejto web stránke, s výnimkou prípadov pokrytých zákonom.


Ustanovenia o nevynútiteľnosti

Ak sa zistí, že niektorý bod týchto pravidiel alebo jeho časť sú nevynútiteľné zákonom, ostávajú ostatné body a ich časti naďalej v platnosti.

Šírenie obsahu z tejto stránky

Zverejnenie časti web stránky je možné s uvedením zdroja pri zverejnenej časti. Táto web stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanoveniami zákonov.

Rovnako pod autorský zákon spadajú aj tieto pravidlá používania. Ak máte záujem použiť z nich niečo na Vašej web stránke, informujte nás prosím. Rovnako uveďte na Vašej stránke „zdroj inšpirácie http://www.profimama.sk“.


Komentáre môžu okrem iného obsahovať:

 • osobné skúsenosti alebo kritiku produktu alebo služby (pozitívne i negatívne),
 • spresnenie informácií k článku,
 • odporúčanie,
 • priame alebo naznačené žarty a vtipy,
 • a podobné v súlade s dobrými mravmi.

Komentáre nesmú obsahovať vyjadrovanie a narážky na nasledovné:

 • sex,
 • drogy,
 • alkohol,
 • nadávky,
 • politickú situáciu,
 • takzvané SPAM komentáre,
 • odbočenie od témy,
 • a podobné v rozpore s dobrými mravmi.

Váš prvý komentár na web stránke nesmie obsahovať odkaz.

V prípade, že je komentár v rozpore s tu uvedenými zásadami, nemusí byť zobrazený. Ak sa zobrazí automaticky, vyhradzujeme si právo takýto komentár zmazať.

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na odber občasných noviniek alebo stiahnutím pdf manuálu, návodu či súboru je vaša emailová adresa automaticky zaradená do e-mailového spravodaja a bude spracovaná v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. E-mail ani iné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Databáza emailov je bezpečne uložená na vlastných serveroch spoločnosti.

Web stránka profimama.sk a jej podstránky zhromažďujú a uchovávajú štatistické údaje o návštevníkoch. Napríklad verziu webového prehliadača, IP adresu alebo dátum prístupu. Údaje sú použité na zdokonaľovanie funkčnosti stránky a zvyšovanie používateľského zážitku z používania web stránky.

Ďakujeme za prečítanie.

Návrat na hlavnú stránku.

vaha na gramy mini-digitalna-vaha1
Proti chrápaniu
vaha na gramy mini-digitalna-vaha1
vaha na gramy mini-digitalna-vaha1
kaliper
vaha na gramy mini-digitalna-vaha1
Proti chrápaniu